Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „OP“) tvoří nedílnou součást kupní smlouvy (dále také jen „smlouva“) uzavírané prostřednictvím internetového obchodu Kameny pro život, provozovaného prodávající na webové adrese www.kamenyprozivot.cz (dále jen „e-shop“), nebo uzavřené v provozovně – kamenné prodejně na adrese Týnská ulička 6, 110 00 Praha 1 (dále jen „kamenná prodejna“), jejímž předmětem je prodej zboží specifikovaného v kupní smlouvě (dále jen „zboží“), mezi obchodní společností Aureola s.r.o., IČO: 10867635, DIČ: CZ10867635, se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, vedenou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 349847, jako prodávající na straně jedné (dále jen „prodávající“) a fyzickou osobou, která je spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) či fyzickou nebo právnickou osobou, která je podnikatelem ve smyslu §§ 420-421 OZ , jako kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“) a mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 OZ. 
 2. Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na poskytování služeb, které spočívají v individuálním poradenství, koučinku nebo mentoringu, poskytovaných v prodejně, mimo obchodní prostory nebo online (dále jen „služby“) prodávající jako poskytovatelkou služby, na základě objednávky uživatele služby – fyzické osoby – spotřebitele ve smyslu § 419 OZ, nebo právnické či fyzické osoby – podnikatele ve smyslu §§ 420-421 OZ – a tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb, uzavřené dle § 1746 odst. 2 OZ.  
 3. Odchylná ujednání v kupní smlouvě nebo smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. 
 4. Odesláním objednávky zboží/služby kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí. 
 5. Zboží v e-shopu je řádně označeno názvem a je zpravidla vyobrazeno společně se slovním popisem obsahujícím údaje o použitých materiálech a dalších vlastnostech zboží. 
 6. Zboží nabízené v e-shopu a v kamenné prodejně není léčivým přípravkem ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, nejedná se tedy o látku nebo kombinace látek prezentované s tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí nebo zvířat, ani látku nebo kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem, nebo použít u zvířat či podat zvířatům, a to buď za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku, nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy a nenahrazuje lékařskou péči. Zboží ani služby nabízené prodávající v e-shopu i v kamenné prodejně nemohou vyléčit nemoc, zdravotní poruchu nebo postižení. 

 

Postup při uzavírání smlouvy 

 1. Umístění nabízeného zboží prodávající na stránky e-shopu je návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou). K přijetí této nabídky ze strany kupující dojde odesláním závazné objednávky zboží z e-shopu. K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávající dochází v okamžiku, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti, tzn. ve chvíli, kdy objednávka zboží odeslaná kupujícím dojde prodávající. Následné zaslání e-mailu prodávající o obdržení objednávky je současně potvrzením o uzavřené smlouvě, který prodávající zašle na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.  
 2. V případě, že je zboží vyráběno v různých velikostech a barvách, má kupující možnost vybrat odpovídající velikost i barvu před tím, než zboží umístí do „košíku“. Kupující provede výběr zboží, včetně jeho barvy, a dalších parametrů, jsou-li tyto položky volitelné, a umístí zboží do košíku tak, že klikne na tlačítko „Přidat do košíku“. V rámci procesu objednávání zboží má kupující možnost vracet se k jednotlivým krokům za účelem provedení kontroly a případných změn v objednávce. 
 3. Do doby, než kupující proces objednávání ukončí kliknutím na odkaz „Objednat a zaplatit“ a objednávka se stane závaznou, má kupující možnost v kterékoliv fázi objednávání zboží zrušit tak, že přeruší provádění jednotlivých výše popsaných kroků vedoucích k objednání zboží a opustí internetovou stránku, na níž se objednávka zboží provádí. Kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“ bere kupující výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. 
 4. Je-li pro účely uzavření smlouvy používán prostředek komunikace na dálku nebo má-li dojít k uzavření smlouvy mimo obchodní prostory, sdělí prodávající spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku (tj. v případě e-shopu, než spotřebitel učiní objednávku kliknutím na odkaz „Objednat a zaplatit“), jasným a výrazným způsobem  
 • údaje o hlavních vlastnostech zboží v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku a povaze zboží, 
 • celkovou cenu zboží včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, a pokud povaha zboží neumožňuje tuto cenu rozumně určit předem, způsob jejího výpočtu, a dále náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány; v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, sdělí tento údaj také za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná, 
 • údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo má-li být závazek automaticky prodlužován, 
 • nejkratší dobu, po kterou budou trvat spotřebitelovy povinnosti ze smlouvy, má-li být smlouvou určena. 

5. Prodávající zřetelným způsobem informuje kupujícího nejpozději na začátku objednávky o tom, zda platí nějaká omezení pro dodání zboží nebo poskytnutí služby a jaké způsoby platby jsou přijímány. 

6. Po odeslání závazné objednávky zboží obdrží kupující na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, potvrzení o obdržení objednávky s plným zněním těchto obchodních podmínek, v němž bude obsaženo mimo jiné číslo objednávky a shrnutí údajů uzavřené kupní smlouvy, a současně potvrzení o uzavřené smlouvě. 

7. Kupující může zrušit objednávku až do okamžiku odeslání zboží pouze se souhlasem prodávající, viz čl. VI odst. 4 OP. Tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy dle následujících ustanovení OP. 

8. Měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil, a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může kupující do okamžiku předání zboží k odeslání. 

9. V souvislosti s objednávkou zboží může prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění objednávky, a to v záležitostech souvisejících s plněním kupní smlouvy. 

10. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

11. Uzavřená kupní smlouva bude u prodávající uložena za účelem jejího splnění a další evidence a prodávající k ní umožní kupujícímu – spotřebiteli přístup.  

12. Kontaktuje-li prodávající kupujícího – spotřebitele ústně prostřednictvím telefonu nebo obdobného zařízení, sdělí prodávající spotřebiteli na začátku každého hovoru obchodní účel hovoru a údaje o své totožnosti, a pokud telefonuje v zastoupení jiné osoby, rovněž údaje o její totožnosti. 

13. Nabídku prodávající učiněnou během hovoru podle předchozího odstavce prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě např. ve formě listiny nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu sdělenou spotřebitelem. Spotřebitel je nabídkou vázán až poté, co projeví svůj souhlas elektronicky (e-mailem) nebo podpisem potvrzení nabídky na listině. 

14. Sjednávají-li prodávající s kupujícím – spotřebitelem smlouvu mimo obchodní prostory prodávající za současné fyzické přítomnosti prodávající a spotřebitele, poskytne prodávající kupujícímu tyto OP v listinné podobě; v jiné textové podobě jen pokud s tím spotřebitel souhlasí. Dojde-li k uzavření smlouvy, vydá prodávající spotřebiteli vyhotovení smlouvy nebo potvrzení o uzavřené smlouvě v listinné podobě; v jiné textové podobě jen pokud s tím spotřebitel souhlasí. 

15. Prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o smlouvě uzavřené distančním způsobem v textové podobě včetně těchto OP v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději v okamžiku dodání zboží. 

 

Kupní cena 

 1. Kupní cena zboží je v e-shopu uváděna včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání a úhrady kupní ceny.  
 2. Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávající i kupujícího a po provedení objednávky nebude změněna. 
 3. Součástí kupní ceny není náklad na případnou montáž zboží. 
 4. Prodávající si vyhrazuje právo měnit kupní cenu zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím e-shopu i v kamenné prodejně, a pořádat reklamní slevové akce, to vše v souladu s platnými právními předpisy. 
 5. Prodávající může poskytovat různé druhy slev (věrnostní, objemové, za použití slevových kódů apod.). Každou slevu lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě vícenásobného použití nebo v případě, že sleva bude uplatněna v rozporu s pravidly dané slevy či akce, má prodávající právo odmítnout takovou slevu uznat. Kupující bude informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy. V případě, že dojde při výkladu slevy mezi prodávající a kupujícím, který je podnikatelem, k nejasnostem, platí výklad použitý prodávající. V rámci jedné objednávky může být uplatněn pouze jeden slevový kód. 

 

Platební podmínky 

 1. Platba kupní ceny a ceny za služby se provádí v českých korunách. 
 2. Kupující si může vybrat z následujících způsobů placení kupní ceny podle způsobu dodání:
  • při osobním odběru v kamenné prodejně platba v hotovosti nebo bezhotovostně; 
  • při dodání přepravní společností platba on-line nebo bankovním převodem; 
 3. Zvolený způsob placení kupní ceny lze po provedení objednávky změnit jen se souhlasem prodávající. 

 

Dodací podmínky 

 1. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu společně se všemi součástmi, popřípadě příslušenstvím, dle kupní smlouvy. Kupující si může při provádění objednávky zvolit z následujících způsobů dodání zboží: 
  • dodání kurýrem na adresu uvedenou v objednávce – za využití služeb přepravních společností Zásilkovna nebo PPL, kdy formu služby dopravce si kupující volí v objednávce. Cena přepravy se řídí dle ceníku dopravce aktuálního v den objednávky (cena dopravy je uvedena při uzavírání kupní smlouvy); 
  • osobní vyzvednutí v kamenné prodejně na adrese uvedené na webových stránkách e-shopu.
 2. Není-li ujednán čas plnění, prodávající odevzdá zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů. 
 3. Má-li prodávající kupujícímu zboží odeslat, prodávající splní svou povinnost dodat kupujícímu zboží v okamžiku, kdy jej předá k přepravě a dodání kurýrovi zajišťujícímu přepravu zboží pro kupujícího. 
 4. Má-li prodávající kupujícímu – spotřebiteli zboží odeslat, je spotřebiteli odevzdáno až v okamžiku, kdy jej spotřebiteli nebo jím určené osobě předá dopravce. Určil-li však dopravce kupující, aniž mu byl prodávající nabídnut, je zboží kupujícímu odevzdáno v okamžiku, kdy jej prodávající předá tomuto dopravci; práva kupujícího vůči dopravci tím nejsou dotčena.  
 5. Termíny doručení zboží uvedené na internetových stránkách prodávající jsou informativní. Vychází z předpokládaných dodacích lhůt přepravních společností. 
 6. Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávající. 

Podmínky ukončení závazku 

 1. Kupující/uživatel, který je spotřebitelem a objednal zboží nebo službu distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory prodávající, je oprávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Odstoupení od smlouvy uzavřené tímto způsobem je blíže upraveno v čl. VII těchto OP. 
 2. Prodávající je oprávněna odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). 
 3. Prodávající je dále oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neprovede bezhotovostní platbu do 3 pracovních dní ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. V případě poskytování služeb je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že uživatel neprovede platbu za službu ve sjednaném termínu. 
 4. Kupující může od okamžiku, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy, do okamžiku, než bude zboží prodávající odesláno, požádat prodávající o zrušení kupní smlouvy. Kupní smlouva bude zrušena dohodou smluvních stran v okamžiku, kdy prodávající sdělí kupujícímu akceptaci návrhu na zrušení kupní smlouvy. 
 5. Smlouvu o poskytování služeb uzavřenou na dobu neurčitou mohou prodávající i uživatel vypovědět s výpovědní dobou v délce trvání jednoho měsíce, která počíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.  

 

Podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího/uživatele, který je spotřebitelem 

 1. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory prodávající bez udání důvodů do 14 dní ode dne převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí, a v případě poskytování služeb ode dne uzavření smlouvy. 
 2. Postup při odstoupení od smlouvy: 
  • Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávající.  Může tak učinit zasláním dopisu, emailu, v telefonním hovoru, případně i vrácením zboží spolu s jednoznačným prohlášením. 
  • K tomu může spotřebitel využít formulář pro odstoupení od smlouvy, zveřejněný na webových stránkách e-shopu https://kamenyprozivot.cz/vraceni-a-vymena-zbozi/. V případě jeho využití prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. 
  • Prohlášení o odstoupení od smlouvy odešle spotřebitel prodávající nejpozději 14. den ode dne převzetí zboží/uzavření smlouvy o poskytování služeb. 
  • Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, spotřebitel odešle nebo předá prodávající zboží, které od ní obdržel. 
  • V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. j) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s vrácením zboží. 
  • Nemůže-li být pro svou povahu zboží vráceno obvyklou poštovní cestou (typicky křehké zboží), na což prodávající kupujícího upozorní v rámci specifikace vlastností zboží v e-shopu, výše nákladů spojených s vrácením zboží činí 1500 Kč. 
  • Vrácené zboží nesmí nést známky použití, nesmí být poškozené a musí být kompletní (včetně příslušenství). 
 3. V návaznosti na odstoupení spotřebitele od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátí spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho prodávající na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel vrátí zboží nebo prokáže, že zboží prodávající odeslal. 
 4. Prodávající vrátí peněžní prostředky spotřebiteli stejným způsobem, jakým je od něj přijal. Jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Peníze nelze vracet na čísla účtu platebních domů (splátky půjček, úvěrů, spoření apod.). 
 5. Ani spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy 
  • o poskytování služeb, jestliže služby byly v plném rozsahu poskytnuty a jejichž plnění započalo na základě předchozí výslovné žádosti spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
  • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, 
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
  • o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
  • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil, 
  • o využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období. 

 

Práva z vadného plnění kupujícího, který je spotřebitelem 

 1. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal, zboží: 
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, 
  • je vhodné k účelu, pro který jej spotřebitel požaduje a s nímž prodávající souhlasil,  
  • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci, 
 2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností zboží 
  • je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, 
  • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávající nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  • je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může spotřebitel rozumně očekávat, a 
  • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající spotřebiteli poskytla před uzavřením smlouvy. 
 3. Ustanovení odst. 2. písm. b) tohoto článku OP se nepoužije v případě, že prodávající spotřebitel před uzavřením smlouvy zvlášť upozornila, že se některá z uvedených vlastností zboží liší a spotřebitel s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil. Prodávající není vázána veřejným prohlášením učiněným jinou osobou v témže smluvním řetězci podle odst. 2. písm. b) tohoto článku OP, prokáže-li, že si ho nebyla vědoma nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv. 
 4. Spotřebitel může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí.  
 5. Práva z vad se uplatňují u prodávající, a to buď osobně v sídle nebo v kamenné prodejně, nebo zasláním dopisu na adresu sídla či kamenné prodejny, uvedené v těchto OP, nebo e-mailem na e-mailovou adresu prodávající uvedenou v těchto OP. Zároveň je třeba reklamované zboží osobně předat prodávající nebo zaslat na adresu sídla či kamenné prodejny, uvedenou v těchto OP. 
 6. Vadu lze vytknout prodávající. Určí-li však prodávající k opravám jinou osobu, která je v místě prodávající, nebo v místě pro spotřebitele bližším, spotřebitel vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 7. Spotřebitel nemůže vytknout vadu zboží, pokud ji sám způsobil. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Spotřebitel dále nemůže vytknout vadu u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 
 8. Má-li zboží vadu, může spotřebitel požadovat její odstranění.  
 9. Podle své volby může spotřebitel požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s jiným způsobem nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být jiným způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele.  
 10. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.  
 11. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím spotřebiteli nezpůsobila značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který spotřebitel zboží koupil. 
 12. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.   
 13. Nepřevezme-li spotřebitel zboží v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměla o možnosti zboží po opravě převzít, náleží prodávající úplata za uskladnění. Neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá. 
 14. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud 
  • prodávající vadu odmítla odstranit nebo ji neodstranila v přiměřené době po vytknutí vady tak, aby tím spotřebiteli nezpůsobila značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který spotřebitel zboží koupil, nebo prodávající nepřevzala zboží k odstranění vady na vlastní náklady, nebo prodávající neprovedla (de)montáž zboží dle odst. 8 písm. d) tohoto článku OP, 
  • se vada projeví opakovaně, 
  • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo 
  • je z prohlášení prodávající nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele. 
 15. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které spotřebitel obdržel. 
 16. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající vrátí spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co jí spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.  
 17. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí spotřebitel platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část. 
 18. Prodávající je povinna spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. 
 19. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této 30denní nebo ujednané lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. 
 20. Po vyřízení reklamace je prodávající povinna vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně namísto vyřízení písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. 
 21. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno s) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. 

 

Práva z vadného plnění kupujícího, který je podnikatelem 

 1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobila porušením své povinnosti. 
 2. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. 
 3. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení. 
 4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo 
  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 
  • na odstranění vady opravou věci, 
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 
  • odstoupit od smlouvy. 
 5. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. 
 6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. 
 7. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. 
 8. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 
 9. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, neoznámí-li vadu včas nebo nezvolí-li své právo včas. 
 10. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, 
  • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, 
  • použil-li kupující věc ještě před objevením vady, 
  • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo 
  • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. 

 

Ochrana osobních údajů 

 1. Potřebné informace o zpracování osobních údajů naleznete zde: https://kamenyprozivot.cz/ochrana-osobnich-udaju/  

 

Řešení sporů 

 1. Případné vzájemné spory mezi prodávající a kupujícím řeší s konečnou platností obecné soudy. 
 2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách https://www.coi.cz/. 
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávající vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávající poprvé. 
 4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce www.ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 5. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. 
 6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). 

 

Doručování 

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 
 2. Kupující doručuje prodávající písemnou korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. 

 

Zvláštní ustanovení pro poskytování služeb 

 1. Prezentace služeb na webových stránkách e-shopu není nabídkou, resp. návrhem k uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 OZ (dále jen „nabídka“), je pouze výzvou k podávání nabídek. Nabídkou v uvedeném smyslu je nabídka zaslaná e-mailem/v listinné podobě ze strany uživatele, osloví-li uživatel poskytovatelku, nebo ze strany poskytovatelky, osloví-li s nabídkou poskytovatelka uživatele. K přijetí nabídky a uzavření smlouvy o poskytování služeb dochází přijetím této nabídky druhou smluvní stranou formou písemného potvrzení v listinné podobě nebo prostřednictvím e-mailu. To platí i pokud k prvotnímu oslovení kterékoli ze smluvních stran dojde jinou formou, například telefonicky, online či osobně v kamenné prodejně či mimo ni. E-mailem poskytovatelky je pouze e-mailová adresa uvedená v těchto OP.  
 2. Je-li pro účely uzavření smlouvy používán prostředek komunikace na dálku nebo má-li dojít k uzavření smlouvy mimo obchodní prostory, sdělí prodávající spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, jasným a výrazným způsobem  
  • údaje o hlavních vlastnostech služby, 
  • celkovou cenu služby včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, a pokud povaha služby neumožňuje tuto cenu rozumně určit předem, způsob jejího výpočtu, a dále případné další náklady, jejichž vynaložení bude nezbytné pro řádné poskytnutí služby a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány; v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, sdělí tento údaj také za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná, 
  • údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo má-li být závazek automaticky prodlužován, 
  • nejkratší dobu, po kterou budou trvat spotřebitelovy povinnosti ze smlouvy, má-li být smlouvou určena. 
 3. Sjednají-li poskytovatelka s uživatelem – spotřebitelem smlouvu o poskytování služeb distančním způsobem, vydá poskytovatelka uživateli potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě prostřednictvím e-mailu v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však před tím, než začne poskytovat službu 
 4. Ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy začne poskytovatelka s plněním služeb pouze na výslovnou žádost uživatele – spotřebitele v textové podobě, tj. zejména e-mailem na e-mailovou adresu poskytovatelky uvedenou v těchto OP, případně na listině nebo prostřednictvím jiného nástroje, který je svými vlastnostmi s listinou srovnatelný. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy poté, co poskytovatelka takto začala poskytovat sjednané služby, je spotřebitel povinen poskytovatelce uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Pokud budou poskytnuty služby v plném rozsahu, zaniká právo spotřebitele odstoupit od smlouvy ve smyslu § 1837 písm. a) OZ. 

 

Závěrečná ustanovení 

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách e-shopu v den odeslání objednávky kupujícím. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny. 
 2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávající/poskytovatelkou a kupujícím/uživatelem jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se v otázkách výslovně neupravených kupní smlouvou nebo obchodními podmínkami občanským zákoníkem, je-li kupujícím spotřebitel, pak přednostně před občanským zákoníkem zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 3. Prodávající/poskytovatelka není ve vztahu ke kupujícímu/uživateli vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) a § 2161 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku. 
 4. Všechna práva k webovým stránkám prodávající, zejména autorská či průmyslová práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávající. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat internetové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávající. 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 31. 5. 2023 

 

kontaktní údaje: 

e-mail: obchod@kamenyprozivot.cz nebo martina@kamenyprozivot.cz  

telefon: +420 776 688 763 

web: https://kamenyprozivot.cz/